MezData-Logo Lösungen Button :ISP: Schieberegister

© Bubbers

DECLARATIONS
 takt    PIN 11;                  "Takt vom Taktgenerator
 serDaten  PIN 16;                  "serieller Dateneingang
 bit7..bit0 PIN 3,4,5,6,7,8,9,10 ISTYPE 'BUFFER,REG'; "SRG-FFs an LEDs 

EQUATIONS
 bit0.d = serDaten; "Daten schieben
 bit1.d = bit0.q;
 bit2.d = bit1.q;
 bit3.d = bit2.q;
 bit4.d = bit3.q;
 bit5.d = bit4.q;
 bit6.d = bit5.q;
 bit7.d = bit6.q;

 bit0.clk = takt;  "synchrones SRG
 bit1.clk = takt;
 bit2.clk = takt;
 bit3.clk = takt;
 bit4.clk = takt;
 bit5.clk = takt;
 bit6.clk = takt;
 bit7.clk = takt;

TEST_VECTORS
      ([takt,serDaten] -> [bit0..bit7]);
       [.c. , 1   ] -> .x.;
       [.c. , 0   ] -> .x.;
       [.c. , 1   ] -> .x.;
 @repeat 8 {[.c. , 0   ] -> .x.;}

END

  Simulation:

MODULE SRG8ps
 "Schieberegister mit 8 Bit parallel seriell

DECLARATIONS
 takt    PIN 11;                  "Takt vom Taktgenerator
 laden   PIN 16;                  "Laden wenn T1 gedrückt
 d7..d0   PIN 25,26,27,28,29,30,31,32;       "parallele Dateneingänge
 bit7..bit0 PIN 3,4,5,6,7,8,9,10 ISTYPE 'BUFFER,REG'; "SRG-FFs an LEDs

 srg  = [bit7..bit0];
 daten = [d7..d0];

EQUATIONS
 when laden then srg.d = daten
       else { bit7.d =  1;
          bit6.d =  bit7.q;
          bit5.d =  bit6.q;
          bit4.d =  bit5.q;
          bit3.d =  bit4.q;
          bit2.d =  bit3.q;
          bit1.d =  bit2.q;
          bit0.d =  bit1.q;
          }
 srg.clk = takt;
 
TEST_VECTORS
      ([takt,laden,d7..d0     ] -> [bit0..bit7]);
       [.c. , 1  ,1,1,0,1,1,1,0,1] -> .x.;
 @repeat 8 {[.c. , 0  ,1,1,0,1,1,1,0,1] -> .x.;}

END